Diaconie

De diakenen (uit het Grieks: dienaren) zijn de oren, ogen en handen van de kerkelijke gemeente. Zij zijn betrokken bij de (materiële) zorgen van mensen en vragen aandacht voor situaties van onrecht en nood dichtbij en verder weg. 
Dat komt tot uitdrukking in schrijfacties voor gevangenen via Amnesty International, het koken voor dak- en thuislozen in Arnhem, het verstrekken van individuele geldelijke steun in noodsituaties, en het financieel ondersteunen van regionale en internationale hulpprojecten, zending en ontwikkelingssamenwerking (Kerk in actie). In de eigen gemeente geven diakenen informatie over de collectes in de dienst, en bij diensten van Schrift en Tafel doen zij voorbeden en verzorgen brood en wijn. 
Mensen die moeilijk ter been zijn en geen eigen vervoer hebben worden desgewenst naar doordeweekse activiteiten en naar de zondagse dienst gehaald en gebracht. Zie autodienst bij contact. Verder zorgen de diakenen ervoor dat de bloemen uit de kerk iedere zondag als teken van meeleven bij verdrietige of vrolijke gebeurtenissen naar mensen uit de gemeente worden gebracht. 
Wilt u een beroep doen op de diakenen voor u zelf of voor iemand anders? Neemt u dan contact op met de diakenen.

College van Diakenen
Het College van Diakenen is als volgt samengesteld:
Miep Dijkhuis, voorzitter/penningmeester
Wil Both, secretaris
Ans van Dijkhuizen.
Magda von Gerhardt ondersteunt de Diaconie als administrateur.
Klik hier voor de contactgegevens.

Diakenen zijn vrijwilligers; diakenen noch administrateur ontvangen een vergoeding. De Diaconie heeft geen betaalde krachten in dienst.

Beleid
Uit het Beleidsplan Protestantse gemeente te Rozendaal 2015 – 2020, mei 2015:

“Hoofdstuk V - Dienen (diaconaat)

De PGR legt een duidelijk accent op dienstbaarheid aan de samenleving en de wereld door haar diaconaat.
De missie van de diaconie is: omzien naar mensen in probleemsituaties, dichtbij en verder weg. Daaruit volgen de activiteiten: taken in de eredienst, het omzien naar elkaar, financiële ondersteuning waar nodig en mogelijk, het ZWO-werk en onze signaalfunctie naar gemeente en samenleving.

Taken in de eredienst
De diakenen brengen de noden van de wereld voor het voetlicht. Elke dienst heeft een diaconale collecte. De dienstdoende diaken licht het collectedoel toe en vraagt daarmee aandacht voor een specifiek probleem/doelgroep. Nog pregnanter gebeurt dat bij de voorbeden bij het avondmaal, eens per maand.
Bij de avondmaalsdienst verzorgt de diaken brood en wijn (en druivensap).
De diaconie draagt zorg voor de bloemen – passend bij de liturgische kleur – in de eredienst en zorgt ervoor dat die daarna naar een gemeentelid gaan, als blijk van medeleven bij een verdrietige of juist feestelijke gebeurtenis of gewoon als groet. Gemeenteleden maken de bloemstukken en bezorgen die na afloop van de dienst.
De diaken zorgt dat de dienst wordt opgenomen/uitgezonden door de kerkomroep.
Er is een autodienst, waardoor mensen die niet op eigen gelegenheid de dienst kunnen bezoeken, worden opgehaald.

Omzien naar elkaar
De bovengenoemde bloemengroet is een vorm van ‘omzien naar elkaar’. Dat kan ook door bij de koffie na afloop van de dienst een kaart te laten tekenen voor een gemeentelid dat de dienst moet missen, bijvoorbeeld vanwege ernstige ziekte.
Twee maal per jaar wordt er in de kerk een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd, ook voor niet-gemeenteleden. Bij voorkeur wordt die gekoppeld aan een diaconaal project (informatieverstrekking en geld genereren).
De diaconie heeft regelmatig overleg met de burgerlijke gemeente en de Stichting Viva. Het door Viva in 2013 uitgevoerde bezoekproject onder 75-plussers in Rozendaal geeft inzicht in de behoeften van de inwoners van het dorp. Als eerste behoefte kwam naar voren een ontmoetingsruimte. Hieraan wordt invulling gegeven door de in hoofdstuk IV genoemde Serre van Rozendaal.
Eenzaamheid is een ander (overigens niet zo vaak) genoemd probleem. Recent is een eetgroepje gestart op initiatief van de diaconie, waaraan enkele oudere inwoners meedoen onder gastvrouwschap van een gemeentelid.
‘Omzien naar elkaar’ uit zich ook in een actieve betrokkenheid bij vluchtelingen, daklozen en gevangenen in de regio, met name Arnhem. Door financiële steun aan organisaties die zich voor deze groepen inzetten en door een aantal malen per jaar een maaltijd te verzorgen voor daklozen.
De diaconie doet jaarlijks mee aan de ‘actie kersttas’ van het diaconaal netwerk armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal Diana, waarbij mensen die van een minimum moeten rondkomen met de feestdagen wat extra’s krijgen.

Financiële ondersteuning
Hieronder valt steun aan mensen in noodsituaties, binnen en buiten de kerkgemeente. Tot op heden wordt maar op bescheiden schaal een beroep op de diaconie gedaan.
De diaconie stelt jaarlijks een collecterooster op, waarop door Kerk in Actie voorgestelde doelen voorkomen, evenals door de diaconie zelf geselecteerde projecten. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van lokale, regionale, landelijke en international projecten. Als de collecteopbrengst voor een project kleiner is dan € 100, vult de diaconie de opbrengst aan tot dit bedrag.
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collectes, giften en rentes. De diaconie beheert een bescheiden financiële buffer die zo verantwoord mogelijk belegd wordt, waarbij het financiële rendement niet op de eerste plaats komt.

ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
Er wordt relatief veel aandacht besteed aan werelddiaconaat. We ondersteunen de acties van Kerk in Actie. Naar vermogen dragen we financieel bij bij natuurrampen, oorlogen e.d. Samen met de diaconie van Velp steunen we een – elke twee jaar wisselend – project in de derde wereld. Naast fondsenwerving is informatieverstrekking van groot belang.
Het streven is om jaarlijks een gast uit een derde wereldland te ontvangen in samenwerking met de theologische faculteiten in Amsterdam en Groningen. Een korte bijdrage aan de eredienst, een maaltijd, een gesprek met gemeenteleden en wat ‘sight seeing’.
Er wordt enige malen per jaar voor het zendingswerk gecollecteerd.

Signaalfunctie
Het werk van de diaconie staat ook ten dienste van de gerechtigheid. In de toelichting op de collectes komt dit aan de orde, maar ook door ondersteuning van Amnesty International. Eens per maand worden gemeenteleden uitgenodigd om een brief van Amnesty te ondertekenen.
Elke maand verzorgt de diaconie een artikeltje in het kerkblad SOW. Het beleid van de burgerlijke gemeente wordt kritisch gevolgd t.a.v. de behandeling van sociaal en financieel zwakkeren. Dit gebeurt o.a. door het diaconale netwerk Diana, waaraan de diaconie actief bijdraagt.
Belangrijk vinden wij in deze context de volgende uitspraak: ‘De kerk, en dan vooral in haar diaconale functie, zou, meer dan nu het geval is, haar invloed moeten aanwenden bij en zelfs druk moeten uitoefenen op de burgerlijke overheden (zowel landelijk als locaal), wanneer deze tekort schieten in hun taak de zwakken in de samenleving tot hun recht te doen komen en, waar nodig, daadwerkelijk te beschermen.’

Beleidsvoornemens
Onderzocht zal worden of in de tuinkamer na de verbouwing daarvan een wekelijkse openstelling voor inwoners van Rozendaal kan worden gerealiseerd.
Het streven is om van tijd tot tijd via de regionale pers (Inde Roos, Regiobode, etcetera) artikelen van diaconale aard te publiceren.”

RSIN/fiscaal nummer
813612809

Financiën
Zie de begroting 2017, samen met de begroting 2016 en de rekening 2015.
Wij zijn dankbaar voor elke gift. Gezien de ANBI-status van de diaconie, zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ons bankrekeningnummer is NL16 INGB 0000 933 939.

Gezamenlijk project met diaconie PKN Velp

In de jaren 2015 en 2016 ondersteunt onze diaconie tezamen met die van de Prot. Gemeente Velp het project “vluchtelingen Syrië”, waarbij de opvang van vluchtelingen door de Protestantse Kerk in Syrië wordt ondersteund. Naast collectes in de kerksdienst wordt geld ingezameld d.m.v. diverse activiteiten, waaronder benefietmaaltijden.

Diana
De PGR maakt deel uit van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding Rheden – Rozendaal. Via dit netwerk bundelen de diaconieën en caritasinstellingen in beide gemeenten hun krachten en wisselen kennis en informatie uit.
Jaarlijks wordt de actie Kersttas georganiseerd, waarbij mensen die van een minimum moeten rondkomen voor de feestdagen een tas met levensmiddelen en lekkere/gezellige kerstartikelen ontvangen.
Er is een stichting SchuldHulpMaatje in oprichting. De ‘maatjes’ hiervan ondersteunen desgevraagd mensen die in een problematische schuldpositie dreigen te komen of zijn.
Er wordt nauw samengewerkt met de stichting Mensen in de Bijstand en er is regelmatig overleg met de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Klik hier voor meer informatie over DIANA.

Informatie over zorg
Het Diaconaal Netwerk Rheden-Rozendaal DIANA heeft een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de veranderingen in de zorg. U kunt de gedetailleerde informatie over de op dit moment van kracht zijnde regelingen in Rheden en Rozendaal hier lezen.